Kwaliteit

 

Stichting iXzelF gaat per 1 januari 2024 op in iXzelF bv

Beleid 2024/2025  iXzelF Tilburg

Hoe komt het beleid  iXzelF tot stand?

Onze missie is de cliënten te begeleiden naar een nieuwe, verantwoorde deelname aan het maatschappelijk proces.
Er wordt gewerkt “vanuit de relatie” met de cliënten.

 

Onze visie is te werken vanuit een systematische begeleiding waarbij steeds keuzes worden gemaakt in het belang van de relatie die cliënt met anderen heeft. Uitgangspunt hierbij is dat een goed systeem c.q. netwerk rondom de cliënt bijdraagt aan de voortdurende ontwikkeling van cliënt en begeleiding.
Op een respectvolle manier met elkaar omgaan, het gesprek aangaan, luisteren naar elkaar zijn hierbij belangrijke elementen.

Vanuit dit oogpunt worden jaarlijks doelen op organisatie niveau als ook op bewonersniveau door iXzelF gesteld.

De doelen op bewonersniveau zijn vooral gericht op de kwaliteit van zorg en het tegemoet komen aan uw eisen als bewoner en veiligheid.

De doelen op organisatie niveau zijn gericht op uitbreiding van de capaciteit zodat meer bewoners in Nederland geholpen kunnen worden. Contracten met zorg en veiligheidshuizen, gemeenten en overheid spelen hierin een belangrijke rol.

Om doelen te stellen wordt jaarlijks gekeken naar prestaties van het voorgaande jaar op financieel vlak, tevredenheid/wensen bewoners, incidenten en klachten, ontwikkelingen vanuit de overheid/gemeenten en kansen/bedreigingen die er zijn.

Speerpunten iXzelF 2024/2025:

-          Bieden van beschermd wonen Breda.

-          Convenant met gemeente Breda

-          Bieden van ambulante begeleiding in Breda/Dongen/Helvoirt.

-          Vinden van een nieuwe locatie beschermd wonen in Tilburg.

-          Eenduidige werkwijze begeleidingsplansystematiek.

-          Volledige bezetting van plaatsen in woning(en).

 


Wat wil iXzelF in 2024/2025 bereiken en/of behouden in het belang van u als cliënt?

Succesfactoren
Prestatie indicatoren
Altijd personeel in directe nabijheid
Cliënt wordt gezien als mens (diagnose ondergeschikt)
Vaste gezichten in begeleiding
Maatwerk per cliënt
Lange adem d.w.z. niet direct afstoten bij afwijkend/niet passend gedrag

Zo veel mogelijk inzet gelden naar directe cliëntzorg
Kosten niet gericht op directe begeleiding cliënten in 2024: bepalen wat acceptabel is.
Altijd tandje bijzetten
De grote vraag van andere regio’s

 

iXzelF streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit, of het nu gaat om zorg of wonen, door:

  • Vast te stellen op welke onderdelen er in vergelijking met andere instellingen sprake is van goede kwaliteit van zorg;
  • Op zoek te gaan naar verbetermogelijkheden, mede door vergelijking met andere aanbieders;
  • Samen te zoeken naar de weg van zelfredzaamheid;
  • Te sturen op gewenste resultaten;
  • Zich te profileren naar cliënten (www.kiesbeter.nl) (www.steunwijzer.nl) (www.vindjezorgverlener.nu/) en zorginkopers.


iXzelF streeft naar voortdurende kwaliteitsverbetering om te kunnen waarborgen dat bewoners en het systeem (bv ouders, broers, zussen, kennissen, etc), vertegenwoordigers (bv voogd, ouders, bewindvoerders, curators) verzekerd zijn van diensten die – voor zover dit organisatorisch realiseerbaar is – aan hun eisen voldoen.

Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd. Ook voor opleidingsplaatsen zijn wij SBB gecertificeerd

Contact

AVG

Cliënten hebben het recht te weten waarom en hoe iXzelF  de persoonsgegevens gebruikt. In samenspraak met de bewoner wordt er een uitwisselingsformulier ingevuld. Hierin staan vermeld met wie de iXzelF contacten kan leggen en gegevens uitwisselen. Dit kan b.v. een specialist, GGZ of huisarts zijn. Maar ook politie of justitie.

Klachtenfunctionaris / Vertrouwenspersoon

Mevrouw Lilian Roumans is onafhankelijk en is bekend met de zorg. 

Haar email is vertrouwenspersoon.iXzelF@gmail.com .

Lilian ondersteunt bij klachten en bij vragen over de zorg.

Interne klachtenregeling

Inspectie, klachten en opleidingen

Inspectie gezondheidszorg en Jeugd
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
088-1205000

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
www.klachtenportaalzorg.nl
0228322205

is aangesloten bij een WKKGZ erkende geschilleninstantie

Klachtenreglement / Klachtenregeling

Externe klachtenregeling

SBB erkend leerbedrijf (voorheen Calibris)
Postbus 7259
2701 AG Zoetermeer
https://www.s-bb.nl/
088 338 00 00